Grootschalig onderzoek naar alcoholgebruik in Leuven

27 May 2018Acties en projecten

Nulmeting

‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ zal wetenschappelijk onderbouwde interventies organiseren in Leuven om tegen eind 2020 onverantwoorde alcoholconsumptie in de stad Leuven met 10 procent doen dalen . Om na te gaan of die interventies wel degelijk effect hebben, voerde het onafhankelijk onderzoeksbureau Indiville, een spin-off van de KU Leuven en Research Plus eerst een nulmeting uit. De onderzoekers legden via klassikale enquêtes een internationaal gestandaardiseerde vragenlijst voor aan de 1e en 2e graad van het middelbaar onderwijs in Leuven. Ze deden ook face-to-face interviews aan huis bij (jong)volwassenen van 16 jaar en ouder.

Die nulmeting werd uitgevoerd in Leuven én in een controlestad. In de volgende jaren volgen nog nametingen in
beide steden om het effect van de interventies te monitoren bij dezelfde doelgroepen. Naast de kwantitatieve studie zullen ook nog andere cijfers en metingen gebruikt worden als nulmeting in het Lazarusproject.

Globale aanpak

‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ is een van de pilootprojecten die de onafhankelijke stichting AB-InBev foundation
in zes steden over de hele wereld in het kader van de Global Smart Drinking Goals initieert. Die Global Smart Drinking goals kaderen in de Sustainable Development goals (SDG) van de Verenigde Naties, meer bepaald SDG 3.5: de preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol.

De nulmeting vond plaats in de zes city pilots wereldwijd. Het veldwerk in Vlaanderen startte midden maart en liep tot midden mei.

Eerste bevindingen

Uit het onderzoek blijkt dat alcohol drinken erg ingeburgerd is bij zowel de jeugd als de volwassenen. Bijna 30% van de 14 en 15-jarigen (en 4% van de 12 en 13-jarigen) in Leuven geven aan alcohol te hebben gedronken in de afgelopen maand. In een op de vijf van die gevallen gaat het over ‘heavy drinking’, dat betekent meer dan 4 units voor vrouwen of 6 units voor mannen in een tijdspanne van 2 uur.

Bij de scholieren uit het vierde middelbaar (16 en 17-jarigen) die de voorbije maand hebben gedronken is het aandeel dat zwaar gedronken heeft zelfs meer dan 40%. De cijfers geven aan dat er veel gedronken wordt, los van het feit dat er enkele respondenten in deze groep zitten die de wettelijke leeftijd om te drinken hebben bereikt.

Bovendien zien we, naast jongens, een groeiende groep meisjes die veel drinkt. Jongeren drinken het vaakst op café (44% van de jongeren die alcohol dronken het afgelopen jaar), maar kopen alcohol ook in grote mate aan in de supermarkt (42%). Ook bij volwassenen zien we een stevig drinkgedrag: 70% van de 16 tot 30-jarigen die aangeven in de voorbije maand alcohol gedronken te hebben, geeft aan dat het om ‘heavy drinking’ ging. Bij dertigers is dit 60% en bij veertigers 35%, nog steeds meer dan 1 op 3.

Bij volwassenen zien we dan weer een opvallend groot draagvlak voor het invoeren of verstrengen van diverse maatregelen, iets minder voor de leeftijd waarop alcohol gedronken mag worden (52% voor).

error: Content is protected !!